Algemene Voorwaarden van Sportscars Holland

Deze algemene voorwaarden treden in werking per 1 mei 2019.

1. Algemeen

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn tot stand gekomen in mei 2019

2. Definities

 • In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
 • a. de auto: een personenauto, al dan niet genoemd oldtimer,classic car, klassieker of
  anderzijds;
 • b. de in te kopen auto: een auto die in het kader van de overeenkomst door de koper bij wege van inkoop aan de verkoper wordt verkocht;
 • c. de overeenkomst: de overeenkomst van koop en verkoop van een klassieker, nieuwe of gebruikte auto dan wel van onderdelen en toebehoren daarvoor, verstrekt door de verkoper;
 • d. de verkoper: degene die ingevolge de overeenkomst een nieuwe of gebruikte auto dan wel onderdelen en toebehoren daarvoor verkoopt;
 • e. de koper: degene die ingevolge de overeenkomst een nieuwe of gebruikte auto dan wel onderdelen en toebehoren daarvoor koopt;
 • f. de opdracht: de overeenkomst tot het verrichten van montage-, demontage-, herstel of onderhoudswerkzaamheden, vrijwillige of wettelijke keuringen en schadetaxaties, elk afzonderlijk of tezamen aangeduid als ‘werkzaamheden’;
 • g. de opdrachtgever: degene die de reparateur opdracht geeft tot het uitvoeren of doen uitvoeren van werkzaamheden;
 • h. de reparateur: degene die met betrekking tot een auto en/of onderdelen en toebehoren daarvoor een opdracht uitvoert of doet uitvoeren;
 • i. de garantie: de garantie die door de fabrikant, importeur of verkoper op die auto’s, onderdelen en toebehoren wordt verstrekt; de garantie die al dan niet is toegekend in de overeenkomst.

3. Koop en verkoop

3. Koop en verkoop

De aanbieding van de verkoper wordt mondeling, schriftelijk, of elektronisch uitgebracht en is – indien een termijn voor aanvaarding is gesteld – van kracht gedurende de daarbij aangegeven termijn. De aanvaarding van de aanbieding door de koper is slechts geldig indien deze binnen de gestelde termijn plaatsvindt. De elektronische aanvaarding van de aanbieding door de koper is voorts slechts geldig als deze door de verkoper is bevestigd. Indien geen termijn voor aanvaarding is gesteld, blijft het aanbod gedurende twee werkdagen van kracht, mits de auto onverkocht is gebleven.

ARTIKEL 2 – DE OVEREENKOMST

De overeenkomst dient altijd schriftelijk, dan wel elektronisch te worden vastgelegd. Van een schriftelijke overeenkomst dient een afschrift aan de koper te worden verstrekt. Het ontbreken van een schriftelijke of elektronisch vastgelegde overeenkomst maakt deze
overeenkomst echter niet nietig.

ARTIKEL 3 – DE INHOUD VAN DE OVEREENKOMST

In een schriftelijke of elektronisch vastgelegde overeenkomst worden in ieder geval opgenomen:

 • de omschrijving van de auto en eventueel in te kopen auto, beide met het eventuele toebehoren;
 • de prijs van de auto op het moment van de koop en verkoop, met de aanduiding of de prijs een vast of een niet-vast overeengekomen prijs is;
 • de prijs van de eventueel in te kopen auto op het afgesproken moment van levering van die auto;
 • de afleveringskosten van de auto;
 • de verwijzing naar wel of geen garantie waarbij de verkoper of een derde als garantiegever optreedt (zo mogelijk wordt inzage gegeven in de garantiebepalingen van deze derde). Indien geen verwijzing naar garantie, dan is er geen garantie overeengekomen.
 • de wijze van betaling.

ARTIKEL 4 – PRIJSWIJZIGINGEN/STIJGING

1. Wijzigingen in belastingen, accijnzen en dergelijke heffingen van overheidswege worden zowel in de vast als in de niet-vast overeengekomen prijs van zowel nieuwe als gebruikte auto’s te allen tijde doorberekend. 2. Onverminderd het bepaalde in artikel 6 lid 1 mogen naast de evengenoemde
wijzigingen tevens prijsstijgingen als gevolg van wijzigingen in fabrieks- en/of importeursprijzen, transportkosten en in valutakoersen in de niet-vast overeengekomen prijs van auto’s worden doorberekend. De koper heeft na kennisgeving van deze wijziging het recht de overeenkomst te ontbinden ingeval de verhoging van de bedongen prijs door de verkoper plaatsvindt met meer dan 10% van de overeengekomen verkoopprijs. De ontbinding dient binnen 2 dagen na die kennisgeving plaats te vinden.

ARTIKEL 5 – HET RISICO VOOR DE AUTO

De auto is tot het tijdstip van feitelijke levering voor rekening en risico van de verkoper, tenzij anders met de kopende partij schriftelijk is overeengekomen. De eventueel in te kopen auto wordt pas eigendom van de verkoper zodra de feitelijke levering daarvan aan hem heeft plaatsgevonden. Tot tijdstip van levering is de in te kopen auto voor rekening en risico van de koper en komen alle kosten voor zijn rekening. Hieronder vallen ook de kosten van onderhoud en eventuele schade, door welke oorzaak dan ook ontstaan, ook die schade als gevolg van het niet kunnen inleveren van het complete kentekenbewijs.

ARTIKEL 6 – ANNULERING

1.Elke verkoop (mondeling, schriftelijk en/of via internet) die tot stand komt, is zonder uitzondering onder voorbehoud van gunning tot aan het moment dat de daadwerkelijke koopovereenkomst, alleen verstrekt door verkoper, door beide partijen is ondertekend. Tot dat moment kan de verkoper elke ander gemaakte overeenkomst of afspraak inzake deverkoop kosteloos en zonder opgaaf van reden ontbinden en ongedaan maken.

2.De koper heeft de bevoegdheid de koopovereenkomst te annuleren, ongeacht of de verkoper in zijn verplichtingen tekort is geschoten. Deze annulering kan alleen schriftelijk plaatsvinden. De koper is gehouden om binnen één week na deze annulering de verkoper alle schade die hij ten gevolge van de annulering lijdt te vergoeden. Deze schade is vastgesteld op 25% van de koopprijs van de geannuleerde auto. Indien de koper binnen 7 dagen deze schadevergoeding niet heeft betaald, heeft de verkoper het recht de koper schriftelijk mee te delen dat hij nakoming van de gesloten overeenkomst verlangt. In dat geval kan de koper geen beroep meer doen op de annulering.

De verplichting van de koper tot betaling van deze schadevergoeding is een schuld in de zin van artikel 16 van deze Algemene Voorwaarden waarvoor uitdrukkelijk een moment van betaling is overeengekomen.

3. De bevoegdheid tot annuleren vervalt indien de eventueel in te kopen/ruilen auto door de
koper aan de verkoper is geleverd of indien de afgeproken aanbetaling is overgemaakt.

4. Reparatie en onderhoud

ARTIKEL 7 – DE OPDRACHT

De opdracht tot uitvoering van werkzaamheden wordt mondeling, of schriftelijk, of elektronisch gegeven. Een elektronisch door de opdrachtgever gegeven opdracht komt eerst tot stand nadat deze door de opdrachtnemer is bevestigd. Een afschrift van een schriftelijke opdracht wordt desgewenst aan de opdrachtgever verstrekt.

ARTIKEL 8 – PRIJSOPGAVE

De opdrachtgever kan voor of bij het verstrekken van de opdracht opgave verlangen van de prijs van de werkzaamheden, alsmede van de termijn waarbinnen de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd. De opgegeven prijs en termijn zijn bij benadering, tenzij de opdrachtgever en de reparateur een vaste prijs en/of termijn overeenkomen. Indien de bij benadering opgegeven prijs met meer dan 10% wordt overschreden of dreigt te worden overschreden, dient de reparateur contact met de opdrachtgever op te nemen teneinde de meerkosten te bespreken. De opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van twee weken, onder schadeloosstelling van de reparateur voor de reeds door hem verrichte werkzaamheden. Bij overschrijding of dreigende overschrijding van de bij benadering opgegeven termijn, dient de reparateur de opdrachtgever onmiddellijk hiervan op de hoogte te stellen, onder opgave van de nieuwe datum van aflevering.

ARTIKEL 9 – DE REKENING

Van de uitgevoerde werkzaamheden wordt desgevraagd een gespecificeerde rekening afgegeven.

ARTIKEL 10 – STALLINGSKOSTEN

Indien de opdrachtgever binnen drie werkdagen na kennisneming van de uitvoering van de opdracht de auto niet heeft afgehaald, kan de reparateur een binnen zijn bedrijf gehanteerde of, bij gebreke daarvan, een andere redelijke vergoeding wegens stallingskosten in rekening brengen.

ARTIKEL 11 – RETENTIERECHT

De reparateur kan het retentierecht uitoefenen op de auto, indien en voor zolang als:

 • de opdrachtgever de kosten van de werkzaamheden aan de auto niet of niet in zijn geheel voldoet;
 • de opdrachtgever de kosten van eerdere door de reparateur verrichte werkzaamheden aan dezelfde auto niet of niet in zijn geheel voldoet;
 • de opdrachtgever andere vorderingen die voortvloeien uit de contractuele relatie met de reparateur/verkoper niet of niet geheel voldoet.

De reparateur kan het retentierecht ook uitoefenen indien het geschil terzake van de werkzaamheden aanhangig is gemaakt bij een rechter in Nederland.

ARTIKEL 12 – VERVANGEN ONDERDELEN

De vervangen onderdelen worden na uitvoering van de opdracht aan de opdrachtgever ter beschikking gesteld, indien deze daarom bij het verstrekken van de opdracht heeft verzocht. Dit geldt niet voor onderdelen die in verband met garantieclaims moeten worden afgezonderd. In dat geval worden de onderdelen wel ter beschikking gesteld nadat de garantieclaims volgens de garantiegever zijn afgehandeld en de opdrachtgever middels deze onderdelen wil aantonen dat de garantieclaims niet of (nog) onvoldoende zijn afgehandeld. In alle andere gevallen worden de vervangen onderdelen eigendom van de reparateur,
zonder dat de opdrachtgever op enige vergoeding aanspraak kan maken.

ARTIKEL 13 – SCHADETAXATIE

Indien de reparateur een schadetaxatie heeft verricht, zullen aan de opdrachtgever de werkelijk gemaakte kosten daarvan in rekening worden gebracht. Deze kosten worden niet in rekening gebracht indien een opdracht tot reparatie aan de reparateur wordt verstrekt, dan wel indien de levering van een andere auto met de reparateur wordt overeengekomen. De taxatiekosten worden door partijen schriftelijk overeengekomen. Bij gebreke daarvan zijn in redelijkheid vast te stellen taxatiekosten verschuldigd, waarbij partijen tot uitgangspunt nemen de gedragsregels bij expertise, opgesteld in onderling overleg tussen BOVAG, FOCWA, NIAV en NVV.

5. Garantie

ARTIKEL 14 – GARANTIE OP AUTO’S EN ONDERDELEN/TOEBEHOREN

1. Door de garanties vermeld in dit artikel en in artikel 15, worden de wettelijke rechten, waaronder het recht ingevolge Boek 7 van het BW dat de zaak bij aflevering aan de overeenkomst beantwoordt − die een koper/opdrachtgever niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf uit dien hoofde heeft, onverlet gelaten.

2. Op nieuwe onderdelen is geen andere garantie van toepassing dan die welke door de fabrikant c.q. importeur wordt verstrekt, en de wettelijke rechten
zoals genoemd in lid 1.

3. Op gebruikte auto’s/ klassiekers verleent de verkoper, tenzij de partijen garantieuitdrukkelijk, contractueel en schriftelijk zijn overeengekomen, geen garantie.

4. De gebruikte auto/klassieker wordt verkocht in de staat waarin de auto zich ten tijde van de verkoop bevindt.

5. Inspectie en/of aankoopkeuring is in samenspraak met de verkoper toegestaan en vindt plaats op kosten en risico van de koper. Een borgsom van €500,00 wordt verlangd. Indien er schade tijdens de inspectie ontstaat, dan komt deze voor rekening van de koper en/of opdrachtgever van de inspectie.

6. Op los geleverde onderdelen of gemaakte uurlonen wordt nimmer garantie verstrekt.

7. Defecten die zijn ontstaan door onzorgvuldig gebruik vallen niet onder de garantie op gebruikte auto’s/klassiekers, tenzij koper aantoont dat de defecten niet zijn ontstaan door afwijkende omstandigheden.

ARTIKEL 15 – REPARATIE- EN ONDERHOUDSGARANTIE

1. De reparateur garandeert de goede uitvoering van de door hem aangenomen of uitbestede opdrachten en de daarbij gebruikte materialen gedurende een periode van een maand, te rekenen vanaf het tijdstip dat de auto weer ter beschikking van de opdrachtgever is gesteld.De garantie omvat het alsnog op juiste wijze en binnen redelijke termijn uitvoeren van de niet of niet deugdelijk uitgevoerde opdracht.

2. Geen garantie en schadevergoeding wordt verstrekt op opgedragen noodreparaties.

3. De aanspraken op de garantie en schadevergoeding vervallen indien:
a. de opdrachtgever niet zo spoedig (binnen vijf dagen) mogelijk na het constateren van de gebreken de reparateur daarvan in kennis stelt;
b. de reparateur niet eerst in de gelegenheid wordt gesteld de gebreken alsnog te verhelpen;
c. derden zonder voorkennis en schriftelijke toestemming van de reparateur werkzaamheden hebben verricht die in verband staan met de door de reparateur verrichte werkzaamheden ten aanzien waarvan een beroep op de garantie wordt gedaan.

6. Algemene bepalingen

ARTIKEL 16 – DE BETALING

1. De schulden van de koper/opdrachtgever aan de verkoper/reparateur zijn brengschulden. Betaling dient contant te geschieden bij aflevering van de auto of de
onderdelen of na de verrichte diensten. Onder contante betaling wordt mede verstaan bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door de verkoper/reparateur aangegeven bank- of girorekening op het tijdstip van levering.

2. Indien uitdrukkelijk schriftelijk een ander moment van betaling is overeengekomen, is de verkoper/reparateur gerechtigd over de niet betaalde bedragen maandelijks de wettelijke rente in rekening te brengen. Hierbij wordt het resterende gedeelte van de maand vanaf het moment waarop betaling had moeten plaatsvinden als gehele maand aangemerkt. Deze verhoging van het verschuldigde bedrag wordt beschouwd als een voorwaarde waaronder door de verkoper/reparateur uitstel van betaling is verleend zonder dat daarmee de verplichting van de koper/opdrachtgever tot contante betaling komt te vervallen. De verhoging gaat één maand na de verzending van de factuur in.

3. Indien partijen hebben afgezien van contante betaling en niet uitdrukkelijk schriftelijk een moment van betaling zijn overeengekomen, geldt geen betalingstermijn.

4. De koper dient het verschuldigde bedrag te betalen vóór het verstrijken van de overeengekomen betalingsdatum. Doet hij dat niet, dan stuurt de ondernemer na deze datum een kosteloze betalingsherinnering en geeft de koper de gelegenheid binnen veertien dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering het openstaande bedrag alsnog te betalen. Als na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald, is de ondernemer gerechtigd rente in rekening te brengen vanaf het moment van verzuim. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente. Door een partij te maken gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten om betaling van een schuld af te dwingen, kunnen aan de wederpartij in rekening worden gebracht. De hoogte van deze kosten is
onderworpen aan (wettelijke) grenzen.

ARTIKEL 17 – EIGENDOMSVOORBEHOUD

De geleverde auto blijft eigendom van de verkoper zolang de koper al hetgeen hij op grond van de koopovereenkomst is verschuldigd niet ten volle heeft voldaan.
Zolang de auto niet in eigendom op de koper is overgegaan, is de koper verplicht deze voor zijn rekening W.A. + casco te verzekeren en te doen onderhouden.
De verkoper zal tot generlei vrijwaring van de koper voor diens aansprakelijkheid als houder van de auto gehouden zijn. Anderzijds vrijwaart de koper de verkoper voor aanspraken, die derden op de verkoper zouden mogen hebben en die in verband kunnen worden gebracht met het gemaakte eigendomsvoorbehoud.

ARTIKEL 18 – AFWIJKINGEN

Afwijkingen, waaronder begrepen aanvullingen dan wel uitbreidingen van deze Algemene Voorwaarden, zijn uitsluitend geldig indien deze door beide partijen schriftelijk zijn vastgelegd.

ARTIKEL 19 – GESCHILLENREGELING EN NEDERLANDS RECHT

Gesloten overeenkomsten en/of andere afspraken (zowel mondeling als schriftelijk) met verkoper zijn alleen onderworpen aan het Nederlandse recht. Uitsluitend de Nederlandse rechter dan wel een door beide partijen aangewezen in Nederland gevestigde geschilleninstantie is bevoegd om kennis te nemen van geschillen Een geschil staat de keuze van de koper/-opdrachtgever om het geschil door de rechter te laten beslechten niet in de weg. Indien het geschil ten onrechte heeft plaatsgevonden, dan is de verkoper gerechtigd zijn gemaakte kosten (gerechtelijke en buitengerechtelijke) in rekening te brengen bij de
koper.

ARTIKEL 20 – PERSOONSGEGEVENS

De persoonsgegevens van koper/opdrachtgever die worden vermeld op de orderbevestiging worden door verkoper/opdrachtnemer verwerkt, in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). Aan de hand van deze verwerking kan verkoper/opdrachtnemer de overeenkomst uitvoeren en zijn garantieverplichtingen jegens de koper/opdrachtgever nakomen, koper/opdrachtgever een optimale service geven, hem tijdig voorzien van
actuele auto-informatie en hem gepersonaliseerde aanbiedingen doen. Daarnaast kunnen de persoonsgegevens beschikbaar gesteld worden aan derden, zoals onder meer aan de Stichting INDI en de importeur, ten behoeve van direct marketing-activiteiten voor voertuigen. De autogegevens kunnen worden opgenomen in het systeem van de Stichting Nationale Autopas. In dit systeem worden afgelezen kilometerstanden geregistreerd om fraude met kilometertellers te voorkomen. Tegen verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Wbp ten behoeve van direct mailing activiteiten wordt het eventueel door de
koper/opdrachtgever bij verkoper/opdrachtnemer aan te tekenen verzet.

 

We are by law required to state this agreement in dutch, if you need this agreement in another language please contact us.